ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว 
พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ
เข้าสู่หน้าหลัก