********************************************************
โรงเรียนบ้านน้ำพุปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556  
ตั้งแต่วันท่ี 17 มีนาคม - 30 เมษายน 2557 
(29 - 30 เมษายน 2557 เปิดเตรียมการปีการศึกษา 2557)
*********************************************************
เข้าสู่หน้าหลัก